Wednesday, January 26, 2011

അനധികൃത വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ജീവനക്കാരുടെ ആശിര് വാദത്തോടെ - അത് സംബന്ധമായ പരാതി

കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വ്യവസായ ശൃംഖലയാണ് കേബിള് ടിവി വ്യവസായം. ബോര്ഡ്
ജീവനക്കാരുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടെ , ഏറ്റവും കൂടുതല് അനതികൃത 1994- മുതല്
ആരംഭിച്ച കേബിള് ടിവി വ്യവസായമാണ് തോഷിബ കേബിള് ടിവി നെറ്റ് വാക്ക്. മാറഞ്ചേരി
പഞ്ചായത്തില് മാത്രം ഏകദേശം എഴായിരത്തോളം വരിക്കാര് ഇവര്ക്കുണ്ട്.
ഇവര്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഉപഭോക്തൃ കേസിന് വേണ്ടി 2008-ല് വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം
പുറങ്ങു സെക്ഷന് പബ്ലിക് ഇന്ഫര്മേഷന് ആഫീസര് 2008- വിവരം നല്കിയത് ഈ കേബിള്
ടിവി ഓപറെറ്റര് അന്നേവരെ ലൈന് ആമ്പ്ളിഫയറിനു പ്രത്യേക വൈദ്യുത കണക്ഷന്
എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ കിട്ടിയതിനു ശേഷം സെക്ഷന് ഓഫീസി
എടുപ്പിച്ച്ചത് രണ്ടു കണക്ഷന് മാത്രമാണ് . മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തില് മാത്രം
കൃത്യമായ സിഗ്നല് ലഭിക്കുന്നതിനു നൂറു കണക്കിന് അമ്പ്ളി ഫയര് ആവശ്യമാണ്. എത്ര
ആംപ്ലിഫയറാണ് ഈ കേബിള് ഓപ്പറേറ്റര് പുറങ്ങു സെക്ഷന് പരിധിയില് മാത്രം
ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഈ സെക്ഷന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ അനധികൃത ഉപയോഗത്തെ
പറ്റി കോഴിക്കോട് ആന്റി തെഫ്റ്റ് സ്കോട് ഇന്സ്പെക്ടര് സൃ വിജയകുമാറിന് പരാതി
നല്കിയിട്ട് ഒരു വര്ഷത്തോളമായി. പലവട്ടം ഫോണിലുടെ ഇത് സംബന്ധമായി അന്വേഷണം
നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു പരിശോധനയും നടത്താന് തയ്യാറായിട്ടില. ഇതേ കുറിച്ച് അന്വേഷണം
നടത്തേണ്ടതാണ് ഈ അനധികൃത .വൈദ്യുത ഉപയോഗത്തിന് കൂട്ട് നിന്ന ഓരോ
കാലയളവിലെയും അസിസ്ടന്റ്റ് എന്ജിനീയര്മാരില് നിന്നും നിലവില് കൂട്ട്
നിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസിസ്ടന്റ്റ് എന്ജിനീയറില് നിന്നും ബോര്ഡിനു ഉണ്ടാക്കിയ
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഈടാക്കുകയും വകുപ്പ് തല ശിക്ഷണ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുവാനും
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മുതലുള്ള അനധികൃത വൈശുത ഉപയോഗത്തിന് തോഷിബ കേബിള് നെറ്റ്
വര്ക്ക്സില് നിന്നും പിഴ സഹിതം തുക ഈടാകുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവര്
നിലവില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ആംപ്ലി ഫയറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ അമ്പ്ലിഫയരിനും
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണക്ഷന് വേണമെന്ന വൈദ്യുത വകുപ്പ് നിയമം പ്രകാരം കണക്ഷന്
എടുപ്പിക്കുവാനും വേണ്ട നടപടികള് ഉടനെ സ്വീകരിക്കുവാനും ആവശ്യ പ്പെടുന്നു.
അതോടൊപ്പം കേരള വിധ്യുച്ചക്തി വകുപ്പിന്റെ കേബിള് ടിവി കമ്മ്യൂണികേഷന് നെറ്റ്
വര്ക്സ് ഗൈട് ലൈന്സ് (അതിന്റെ കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം താങ്കളുടെ പരിശോധനക്കായി
വെക്കുന്നു )
അനുസരിച്ചാണോ മേല്സൂചിപ്പിച്ച കേബിള് ടിവി നെറ്റ് വര്ക്സ് ഇലക്ട്രിക്
പോസ്ടിലുടെ കേബിള് വലിചിരിക്കുന്നതെന്നും ഗൈട് ലൈന്സ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന
പോലെ ഐ എസ് ഐ മാര്ക്കുള്ള കബിലും ആംപ്ലി ഫയറും സ്റ്റേ വയറുമാണോ
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പരിശോധിക്കെണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കേബിള് ടിവി ഓപറെറ്റര്മാര് ഈ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനു കേന്ദ്ര വാര്ത്താ
വിനിമയ വകുപ്പിന്റെ സമ്മതിപത്രവും സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ
രെജിസ്ട്രേഷനും തദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന ത്തിന്റെ ലൈസന്സും നേടേണ്ടതുണ്ട്. (അതിന്റെ
കോപ്പി ഇതോടൊപ്പം താങ്കളുടെ പരിശോധനക്കായി വെക്കുന്നു ) എന്നാല് വൈത്യുത വകുപ്പ്
അനുവാദം നല്കിയിട്ടുള്ള കേബിള് ടിവി ഓപറെറ്റര്മാര് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ലയിന് ആംപ്ലി ഫയറിനു വൈദ്യുതി കണക്ഷന് കിട്ടുന്നതിനു
വേണ്ടിയും മേല്പറഞ്ഞ രേഖകള് ഹാജരാക്കിയി ട്ടുണ്ടോ എന്ന്
പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. തോഷിബ കേബിള് നെറ്റ് വര്ക്സ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു
അനധികൃത സ്ഥാപനമാന് ഇത്തരമൊരു അനധികൃത സ്ഥാപനത്തിനാണ് അനധികൃത വൈദ്യതി
ഉപയോഗത്തിന് മുതല് പുറങ്ങു സെക്ഷനിലെ അസിസ്ടന്റ്റ് എന്ജിനീയര്മാര് മുതല്
ബോധപൂര്വ്വം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു പോരുന്നത് . ഇതും അന്വേഷണ പരിധിയില്
ഉള്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ,
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങള്, കേരളത്തിലെ ഓരോ സര്ക്കിളിനു
കീഴിലും കേരള വിധ്യുച്ചക്തി വകുപ്പിന്റെ കേബിള് ടിവി കമ്മ്യൂണികേഷന് നെറ്റ്
വര്ക്സ് ഗൈട് ലൈന്സ് അനുസരിച്ചല്ല കേബിള് ടിവി നെറ്റ് വര്ക്സ് ലൈന്
വലിച്ചിരിക്കുന്നതും ലൈന് ആംപ്ലി ഫയരുകള്ക്ക് കണക്ഷന് നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും
തെളി യിക്കുന്നു . ഇതിലുടെ ബോര്ഡിനു സാമ്പത്തികമായും വൈദ്യുത നഷ്ടതതിലുടെയും
പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ബോധ
പൂര്വമുളള അഴിമതിയും കൃത്യവിലോപവുമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നത് വ്യക്തവുമാണ്. ഇത്
ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രാജ്യദ്രോഹപരമായ നിലപാടാണ്. കേരള സര്വീസ് ചട്ട
ലംഘനവുമാണ്.സംസ്ഥാന ഖജനാവില് നിന്നും ഭീമമായ പ്രതിമാസ വേതനവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും
മുറ തെറ്റാതെ കൃത്യമായി അനുഭവിച്ചു പോരുകയും അതിനു മുടക്കം പറ്റുമ്പോള് സമര
മുറകളിലുടെ സമരം നടത്തി രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും ദ്രോഹിക്കുകയും കൃത്യ
വിലോപത്തിലുടെയും അഴിമതിയിലുടെയും സംസ്ഥാനത്തിനോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കുന്നതും
അന്വേഷിക്കേണ്ടതും അതിനു കാരണക്കാരായവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്
എന്ന് വിശ്വാസ പൂര്വ്വം - അബ്ദുല് റബ് സല്കര്മ - 9895 053622. ഈ പരാതി
സ്വീകരിച്ചതായോ നിരാകരിച്ചതായോ ഒരു മറുപടി ഇമെയില് വഴി നല്കുവാനും ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു .


1 comment:

  1. അബ്ദുറബ്ബിന് മറുപടി കിട്ടിയോ...?

    ReplyDelete